x
Català Castellà
Registra’t | Iniciar sessió Registra’t Iniciar sessió
Menú Buscar
Cercador de l’Hemeroteca
Segre Segre Premium

Avís Legal - Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
 

Titular de la web

En compliment del deure d’informar recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

Empresa titular d'aquesta web: DIARI SEGRE, S.L.U.

 • CIF: B25275926
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 295, Foli 55, Fulla L-5501, Inscripció 1°, Data 03/01/2002
 • Telèfon: 973248000
 • e-Mail: redaccio@segre.com

 

USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir una normal navegació per altres Usuaris. Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
DIARI SEGRE, S.L.U. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de DIARI SEGRE, S.L.U. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DIARI SEGRE, S.L.U. Podrà visualitzar els elements de les diferents web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de DIARI SEGRE, S.L.U.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El titular de la web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS
El titular de la web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en els seus web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus web.

DIARI SEGRE, S.L.U., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

 

POLITICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • DIARI SEGRE, S.L.U.
 • C.I.F.: B25275926
 • Domicili: C/ DEL RIU, 6 – 25007 LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 295, Foli 55, Fulla L-5501, Inscripció 1°, Data 03/01/2002
 • Telèfon: 973248000
 • Correu electrònic: redaccio@segre.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament

Base jurídica per al tractament

Enviament de newsletters, comunicacions comercials, concursos i promocions.

Consentiment del prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Gestió de la relació contractual amb DIARI SEGRE, S.L.U. i comunicar-nos amb l'Usuari per a oferir-te el servei.

Execució d'un contracte.

 

Realitzar la gestió comptable.

Execució d'un contracte.

Complir amb les obligacions fiscals vigents.

Compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.

Elaborar un perfil comercial per a remetre publicitat personalitzada adaptada als interessos de l'Usuari sobre la base de la informació com ara: informació facilitada per l'Usuari; les cookies pròpies (en el seu cas); l'historial de navegació de la pàgina web de l'Usuari; Aquest perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els DIARI SEGRE, S.L.U.; no obstant això, sempre se li sol·licitarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil que produeixin efectes jurídics o significatius.

Interès legítim.

 

Gestionar les incidències i el manteniment de Segre.com.

Interès legítim.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals de l'Usuari seran conservats mentre duri la relació contractual i comercial, mentre no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals pertinents.

DESTINATARIS DE LES DADES
Les dades personals de l'Usuari no seran cedides a cap tercer, tret que resulti necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc.).

Així mateix, per a la millora de la teva experiència com a usuari de la nostra web, les teves dades podran ser tractats per diferents proveïdors de serveis (considerats com a encarregats de tractament) per compte del Responsable del Tractament.

A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi.

PERSONES NOTICIABLES
Les notícies publicades en aquest lloc web podran contenir dades personals de persones noticiables per ser de rellevància pública, per la seva notorietat pública o per circumstàncies sobrevingudes en fets d'interès públic dels quals són protagonistes.

A través d'aquest apartat, informem les persones noticiables sobre el tractament de les seves dades conforme el que es disposa en la normativa vigent, que estableix que quan resulti impossible o requereixi un esforç desproporcionat informar els interessats sobre el tractament de les seves dades s'adoptin mesures adequades per a protegir els seus drets, llibertats i interessos legítims, inclusivament fent publica la informació, la qual cosa es compleix a través de la present política de privacitat.

Les dades personals seran obtingudes a través de la recerca i els recursos periodístics a disposició d'aquest mitjà de comunicació, consistint en les dades pertinents per a l'elaboració d'aquestes notícies.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de persones noticiables és la necessitat de donar compliment a una missió realitzada en interès públic. Les dades personals es tractaran de manera indefinida en el temps.

 

DRETS DELS USUARIS

L'Usuari podrà:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades (www.aepd.es).

L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives vigents per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT
El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida. 

Segre
© SEGRE Carrer del Riu, nº 6, 25007, Lleida Telèfon: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com
Segre Segre